logo Inštitút vizuálneho umenia Umenie & Výskum Kontakt
cultcode

Cultcode - Inštitút vizuálneho umenia

Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku 2008 sa úloha projektu orientovala na pokrytie podpory umeleckej tvorby v priestore internetu a reklamy. Po roku 2008 do roku 2012 sa projekt s malými prestávkami sústreďoval na vydávanie internetového časopisu. Táto blogová platforma mala za ciel mapovať euro-americké vizuálne umenie a výskum v oblasti aplikovania internetového marketingu v oblasti kultúry. Spomenuté obdobie priamo korešpondovalo s vybudovaním festivalovo-databázovej platformy New Media Explorer , ktorá bola priamo podporovanou vládou USA. Cultcode sa okrem iného intenzívne zapájal do vydavateľskej a reklamnej činnosti pre kreatívny priemysel a kultúru. Platforma inštitútu vizuálneho umenia vznikla v roku 2013 a prvé projekty uzreli svetlo sveta o rok neskôr. Využitie získaných poznatkov bolo pre určenie kurzu kľúčové. Formulácia hlavného vplyvu bola jasná, tvorba v priestore vizuálnej kultúry a aktivizovať prirodzenú syntézu vedeckých poznatkov a technologických postupov. Tieto vplyvy dotvárajú spôsoby ako popisovať svet, ktorý žijeme. Budovanie podpornej základne pre pôvodnú autorskú tvorbu umelcov, vedcov a inštitúcii v oblasti vizuálneho umenia stala našou prioritou.
Pre rok 2016 sa CultCode zameriava na špecializované vzdelávacie programy a popularizáciu vizuálneho umenia. Preto väčšina procesov inštitútu sa sústreďuje na výskum v oblasti tvorby otvoreného diela a šíreniu myšlienky D.I.Y. Paralelne s hlavným smerovaním pre spomenuté obdobie inštitút rozvíja projekty smerujúce k podpore trvalo udržateľného rozvoja, kooperácie so sektorom kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vytváranie zbierkových fondov, šírenie princípu rešpektovania potrieb a práv budúcich generácii ako vnútorného rozvojového potenciálu namiesto mechanicky importovaného rozvoja sociálnej a kultúrnej identity.

REMBrand

Aktívna podpora študentov vysokých škôl umeleckého zamerania ako aj príbuzných odborov. Program je postavený na platforme experimentálnej dielne kde účastníci programu rozvíjajú konkrétny projekt pod vedením odborníka z praxe. Ak proces tvorby prezentovaný ako dielo, tím účastníkov a mentorov može synergickým využívaním rôznych médií náhodne vygenerovať úplne nový produkt.
cultcode pdf

Ikarus

Tento projekt má hlavne za cieľ ukázať vizuálnu kultúru ako neoddeliteľnú súčasť našej civilizácie. Ako hlavný výstup projektu je séria krátkych filmových klipov a ich otvorená distribúcia na internete ako aj v rámci upútaviek v kamenných kinách. Nakoľko naše všeobecné úsilie je postavené myšlienke voľnej rozšíriteľnosti náš propagačný plán.
cultcode pdf

Neuroestetika: Projekt

Intervencia rozprávky o holokauste alebo pokus o verejnú ponuku fikcie konkrétnych analýz pre budúcu fašistickú spoločnosť.
„Moje“ projekty-experimenty v ostatnom čase boli smerované ako relatívne priamočiara satirická kritika uvažovania „fašistickej spoločnosti“ na jednej strane. Na druhej strane som sa nepriamo dostal do spôsobu uvažovania tej sociálnej skupiny, ktorú vlastne kritizujem. Práve uvedené odhalenie sa stáva východiskovým bodom pre propozíciu projektu-experimentu. Inak by to bolo možné tiež nazvať ako „pokus o verejnú ponuku fikcie konkrétnych analýz pre budúcu fašistickú spoločnosť“. Konkrétne by malo ísť o fikciu extrémneho riešenia (bez ohľadu na politickú korektnosť) vytvorenú podľa analyzovanej fašistické nálady v spoločnosti. Táto fikcia by mala byť realizovaná ako séria hyperreálnych projekcií v online médiách.

marussiac pdf

Neuroestetika: Umelecký výskum

Základné východisko umeleckého výskumu sa nachádza v priestoroch za druhou stranou monitora, priestore mediálneho simulakra. O výskume sa zmieňujem zámerne a vymieňam ho s pojmom tvorba, pretože metaforicky povedané, výsledkom má byť zvedavé očakávanie. Okruh skúmaných tém je predovšetkým v symbiotickom spojení s médiom systému „post-media ready made“ a metódy dátovej analytiky. V skratke zhrnuté: „3d-post-média artefakt“ je skúmaním vytváraný s pomocou internetového vyhľadávania na základe ktorého je zostavená architektúra alebo konštrukt virtuálneho predobrazu. Výsledky vyhľadávania a dátová analýza sú použité k zostaveniu štruktúry motívu plánovaného post-digital artefaktu a to spravidla so zreteľom na aktuálne spoločenské problémy. Voľba kritických tém a pohľad na sociálne, politické a kultúrne otázky sú štartovacou plochou, ktorá sa rozvíjaná v priestore globálnych virtuálnych štruktúr. Aj z tohto dôvodu možno považovať skúmanie problémov ukrytých v exponovaných otázkach sociálneho, sexuálneho alebo náboženského tlaku na jednotlivca za dôležité.

marussiac pdf

Neuroveda a estetiky post mediálnych situácii

Interdisciplinárne vzťahy na poli vizuálnych umení ale aj vizuálnej kultúry ako takej sú formované „niečím“ čo je dnes možné definovať ako „postmediálna situácia“. Predpovede Petera Weibela o nemožnosti úniku pred post-mediálnou situáciou a vznik obrovského počtu inovácií sa naplnili. Rekonštrukcia tradičných pohľadov sa stala potrebou, nevynímajúc ani postoje relatívne nové, vychádzajúce napríklad z postštrukturalizmu a postmoderny ako takej. Zmena topológie vizuálnych umení bola zrejme spôsobená tiež nástupom nového aktéra tejto hry, ktorým je kultúrny software a jeho takmer neobmedzenej dostupnosti. Lev Manovich v uvedenej kauzálnej súvislosti symbolicky otvoril diskurz o estetike „post-média“ a zároveň bola otvorená brána k potrebe po súvislostiach, ktoré vznikli metaforicky medzi počítačom a umením. Táto situácia si vyžiadala vstup experimentálnej estetiky výskumov realizovaných umeleckou tvorbou.

marussiac pdf

Odhaľovanie faši-núšikov

Projekt "Odhaľovanie faši-núšikov" je inšpirovaný Slovenskom v ktorom sa už niekoľko rokov prebúdzajú nové politicko-klérofašistické tendencie. Napríklad návrat k tradíciám hitlerovsky orientovaného Slovenské štátu. Marussiac pre projekt využil nový software, ktorý umožňuje vytvoriť emocionálnu mapu tváre človeka v reálnom čase, ktorý sleduje videa popierajúce holokaust. Projektu sa zúčastnilo 1025 ľudí, ktorým takéto videa boli prezentované a pomocou internetu boli ich emocionálne reakcie na ich tvárach zaznamenávané. Na základe výskumu bolo zistených – odhalených veľké množstvo sympatizantov fašizmu. Medzi nimi sa ocitlo veľa lekárov, kazateľov ale aj sudcov.

marussiac pdf